VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2020-04-28

VideoLAN is now publishing the VLC 3.0.10 release, which improves DVD, macOS Catalina, adaptive streaming, SMB and AV1 support, and fixes some important security issues.
More information available on the release page.
We are also releasing new versions for iOS (3.2.8) and Android 3.2.11 for the same security issues.

2020-03-31

VideoLAN is publishing updates to VLC on iOS and tvOS, to fix numerous small issues, add passcode protection on the web sharing, and improve the quick actions and the stability of the application.

2019-12-03

VideoLAN is publishing updates to VLC on iOS, to improve support for iOS9 compatibility and add new quick actions and improves the collection handling.

2019-10-13

We are publishing today libdvdnav and libdvdread minor releases to fix minor crashes and improving the support for difficult discs. See libdvread page for more information.

2019-09-14

VideoLAN is finally publishing its new major version of iOS, numbered 3.2.0.
This update starts the changes for the new interface that will drive the development for the next year. It should give the correct building blocks for the future of the iOS app.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Jean-Baptiste Kempf: dav1d 0.7.0: mobile focus

tl;dr Dav1d new release: 10% faster on Intel CPUs with 25% less RAM, assembly finished for 8bit ARM64 assembly mostly done for 10/12bit in addition to 8bit dav1d is twice as fast as gav1 on ARM CPU and 4 times faster for 10b 1080p AV1 dec[...]

Geoffrey Métais: Announcing VLC 3.2

VLC 3.2 is the second feature update for VLC 3. This update focused on polishing the user interface, adding some more features to Android TV and chromebooks and improving network browsing. Under the hood, the VLC app is now (almost) 100% w[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[videolan] This is totally unacceptable: we're still not doing 1080p at 1080 fps! :D @trudluc https://t.co/aCdt7p4va6

[moatnoun] @videolan zoom in. https://t.co/18aPzpcySb

[trudluc] When I try to explain the refmv rewrite in #dav1d 0.7.0 https://t.co/BCnQN1do06 https://t.co/7fTZWlT5UO

[videolan] dav1d 0.7.0 is out: - 10% faster on computer CPU (x86) - x86 optimizations finished for 8b - ARM64 optimizations al… https://t.co/At5OBD1hM5

[videolan] Even if those Android apps are open source, awesome and with an Orange colour, we did not made them:… https://t.co/bddDFT2qWA