VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2018-02-09

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.0 "Vetinari" for Linux, Windows, OS X, BSD, Android, iOS, UWP and Windows Phone today!
This is the first major release in three years. It activates hardware decoding by default to get 4K and 8K playback, supports 10bits and HDR playback, 360° video and 3D audio, audio passthrough for HD audio codecs, streaming to Chromecast devices (even in formats not supported natively), playback of Blu-Ray Java menus and adds browsing of local network drives.
More info on our release page.

2017-12-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.8 of VLC media player today.
This release fixes a security issue in the AVI demuxer. Additionally, it includes the following fixes, which are part of 2.2.7: This release fixes compatibility with macOS High Sierra and fixes SSA subtitles rendering on macOS. This release also fixes a few security issues, in the flac and the libavcodec modules (heap write overflow), in the avi module and a few crashes.
For macOS users, please note: A bug was fixed in VLC 2.2.7 concerning the update mechanism on macOS. In rare circumstances, an auto-update from older versions of VLC to VLC 2.2.8 might not be possible. Please download the update manually from our website in this case.

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

2017-05-12

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.5.1 of VLC media player today
This fifth stable release of the "WeatherWax" version of VLC fixes a few bugs reported on VLC 2.2.4, notably video rendering issues on AMD graphics card as well as audio distortion on macOS and 64bit Windows for certain audio files. It also includes updated codecs libraries and improves overall security.
Read more about it on our release page.

2017-03-09

Following the recent revelations from Wikileaks about the use of VLC by the CIA, you can download the official statement from the VideoLAN organization here.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Geoffrey Métais: Announcing VLC 3.0 release!

Version 2.5 has been a nice upgrade for VLC on Android. Now it’s been stabilized, and we are finally shipping the long awaited version 3.0! VLC 3.0 is the first ever synchronized release between desktop application and mobile ports. Tod[...]

Ludovic Fauvet: Update on crypto-currency donations at VideoLAN

After receiving much requests, the VideoLAN organization finally started accepting Bitcoin donations in February 2014. Since then, we received around 12 BTC. During the past year, the price skyrocketed and today we still hold more than 10 B[...]

Geoffrey Métais: Announcing VLC 2.5 release!

VLC is back on Play Store! Version 2.0 is more than 1 year old and will leave room for 2.5 which brings very interesting evolutions! VLC for Android releases have been trapped in VLC 3.0 preparation and big media library refactoring black[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[geoffreymetais] VLC for Android 3.0.1 in beta channel for this week-end, expect the release roll-out to start on monday. https://t.co/8ggTYdysUj

[_DimStar_] Week 2018/07 is coming to an end, and @openSUSE #Tumblewed has been rolling all along. Latest snapshots come with… https://t.co/7DKc6t4CII

[etixxx] Or if you'd like to work on Crashdragon our crash reporter or maybe @mirrorbits contact us! https://t.co/letTYpyfbY

[robUx4] Or if you want to do GPU filters, kick-start a new build system or do the Airplay output, contact us https://t.co/V2vrZVNj30

[tguill3m] Or if you want to work on the Metal video output for VLC / libplacebo, contact us :) https://t.co/S2DbBJz56D