VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2018-07-31

VideoLAN is publishing today, VLC 3.0.13 on Android and Android TV. This release fixes numerous issues from the 3.0.x branch and improves stability.

2018-07-20

VideoLAN is publishing today, VLC 3.1.0 on iOS and on Windows App (WinRT) platforms. This release brings hardware encoding and ChromeCast on those 2 mobile platforms. It also updates the libvlc to 3.0.3 in those platforms.

2018-05-29

VideoLAN is publishing the VLC 3.0.3 release, a new minor release of 3.0. This release is fixing numerous crashes and regressions from VLC 3.0.0, "Vetinari", and it fixes some security issues More information available here.
Update for everyone is advised for this release.

2018-04-23

VideoLAN is publishing the VLC 3.0.2 release, for general availability. This release is fixing most of the important bugs and regressions from VLC 3.0.0, "Vetinari", and improves decoding speed on macOS. More than 150 bugs were fixed since the 3.0.0 release. More information available here.

2018-02-28

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.1, the first bugfix release of the "Vetinari" branch, for Linux, Windows and macOS. This version improves the chromecast support, hardware decoding, adaptive streaming, and fixes many bugs or crashes encountered in the 3.0.0 version. In total more than 30 issues have been fixed, on all platforms. More information available here.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Rémi Denis-Courmont: PIC versus pic

Have you ever wondered what was the difference between the -fpic and -fPIC compiler command line flags were?[...]

Jean-Baptiste Kempf: Introducing dav1d: a new AV1 decoder

Introducing dav1d AV1 is a new video codec by the Alliance for Open Media, composed of most of the important Web companies (Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft, Mozilla...). AV1 has the potential to be up to 20% better than the[...]

Jean-Baptiste Kempf: VLC for iOS and UWP 3.1.0 release

VLC 3.1.0 release After a few months since the release of VLC 3.0, today we release VLC 3.1.0 on 2 mobile OSes: iOS and Windows Store (UWP). This release brings ChromeCast integration to iOS and UWP, like it was present on desktop and A[...]

Jean-Baptiste Kempf: Welcome back!

After quite a bit of time far from the blog, I am back around here. The biggest reason for this silence was that this was taking a lot of my time, but I had almost no positive feedback on those posts. Let's see if we can do better this [...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[demuxed] Kicking off the afternoon is Jean-Baptiste Kempf and Ronald Bultje from @videolan who are discussing Dav1d, a new o… https://t.co/Wc8b70TMUP

[videolan] Наш ведущий архитектор Rémi Denis‑Courmont расскажет о новых возможностях в VLC 3.0 и будущих релизах на конференци… https://t.co/FIXbLD9Oo9

[framasoft] As promised, version 1.0 of #PeerTube, a free and federated video platform, has just been released. Thanks to all… https://t.co/GeMMQ67DZ7

[rts_london] MK: On diversity @IBCShow has ensured a new code of conduct, provided a helpline for inappropriate actions and is r… https://t.co/7Ghf51PhfC

[martz2804] How to record an HLS stream with .NET Core and LibVLCSharp https://t.co/qUHwqSrpyW #dotnet #dotnetcore #libvlc #hls