VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2019-10-13

We are publishing today libdvdnav and libdvdread minor releases to fix minor crashes and improving the support for difficult discs. See libdvread page for more information.

2019-08-19

VideoLAN is now publishing the VLC 3.0.8 release, which improves adaptive streaming support, audio output on macOS, VTT subtitles rendering, and also fixes a dozen of security issues.
More information available on the release page.

2019-06-07

After 100 millions downloads of 3.0.6, VideoLAN is releasing today the VLC 3.0.7 release, focusing on numerous security fixes, improving HDR support on Windows, and Blu-ray menu support.
VideoLAN would like to thank the EU-FOSSA project from the European Commission, who funded this initiative.
More information available on the release page.

2019-04-08

VideoLAN is happy to present the new major version of VLC for Android platforms. Featuring AV1 decoding with dav1d, Android Auto, Launcher Shortcuts, Oreo/Pie integration, Video Groups, SMBv2, and OTG drive support, but also improvements on Cast, Chromebooks and managing the audio/video libraries, this is a quite large update.

2019-02-12

VideoLAN is releasing a new major version of libbluray: 1.1.0. It adds support for UHD menus (experimental), for more recents of Java, and improves vastly BD-J menus. This release fixes numerous small issues reported.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Geoffrey Métais: Announcing VLC 3.2

VLC 3.2 is the second feature update for VLC 3. This update focused on polishing the user interface, adding some more features to Android TV and chromebooks and improving network browsing. Under the hood, the VLC app is now (almost) 100% w[...]

Jean-Baptiste Kempf: dav1d 0.5.1: more speed!

A few reminders about dav1d If you follow this blog, you should know everything about dav1d. The VideoLAN, VLC and FFmpeg communities have been working on a new AV1 decoder, dav1d, to be the best and fastest decoder. 0.5.1 2 weeks a[...]

Jean-Baptiste Kempf: dav1d 0.5.0 release: fastest!

tl;dr: dav1d is getting even faster If you want a quick summary of this post, about our AV1 decoder: dav1d is still ready for production, and getting used more and more, dav1d has a speed gain of 12% on ARM64 mobile CPUs, a gain of 22%-4[...]

Jean-Baptiste Kempf: VLC for iOS 3.2: a new hope

A new release: 3.2! VLC for iOS is our port of VLC on the iDevices and has been around for quite some time, and is quite popular. However, lately, the application development had a bit slowed-down and the interface was outdated. So, we d[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[martz2804] Simple and crossplatform screen recorder 🖥️ in exactly 10 lines of code using #libvlcsharp and #dotnet. Runs on Win… https://t.co/voSa5ZqYxj

[martz2804] .NET VideoLAN packages on @nuget just crossed the 200K downloads mark! First submissions were about 1.5 year ago.… https://t.co/WRTg7yBEeZ

[phoronix] #Google Announces The 200 #OpenSource Projects For #GSoC 2020 https://t.co/AB6W44EO5G

[Didicodes] Another interesting thing about the Open Source Festival today was that I had an opportunity to talk about my exper… https://t.co/KxFUY9Dm7P

[mykingnonso] And @Didicodes was on the panel. 👏👏👏👏👏 Speaking about her experience, getting into open source #Technicalwriter… https://t.co/FNmvYIf8G8