VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2018-04-23

VideoLAN is publishing the VLC 3.0.2 release, for general availability. This release is fixing most of the important bugs and regressions from VLC 3.0.0, "Vetinari", and improves decoding speed on macOS. More than 150 bugs were fixed since the 3.0.0 release.

2018-02-28

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.1, the first bugfix release of the "Vetinari" branch, for Linux, Windows and macOS. This version improves the chromecast support, hardware decoding, adaptive streaming, and fixes many bugs or crashes encountered in the 3.0.0 version. In total more than 30 issues have been fixed, on all platforms. The complete changelog can be found here.

2018-02-09

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.0 "Vetinari" for Linux, Windows, OS X, BSD, Android, iOS, UWP and Windows Phone today!
This is the first major release in three years. It activates hardware decoding by default to get 4K and 8K playback, supports 10bits and HDR playback, 360° video and 3D audio, audio passthrough for HD audio codecs, streaming to Chromecast devices (even in formats not supported natively), playback of Blu-Ray Java menus and adds browsing of local network drives.
More info on our release page.

2017-12-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.8 of VLC media player today.
This release fixes a security issue in the AVI demuxer. Additionally, it includes the following fixes, which are part of 2.2.7: This release fixes compatibility with macOS High Sierra and fixes SSA subtitles rendering on macOS. This release also fixes a few security issues, in the flac and the libavcodec modules (heap write overflow), in the avi module and a few crashes.
For macOS users, please note: A bug was fixed in VLC 2.2.7 concerning the update mechanism on macOS. In rare circumstances, an auto-update from older versions of VLC to VLC 2.2.8 might not be possible. Please download the update manually from our website in this case.

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Felix Paul Kühne: MobileVLCKit and VLCKit, part 3

This is part of an article series covering VLC’s Objective-C framework, which we provide to allow inclusion of all its features in third party applications as well as VLC for iOS and Apple TV. Previously published: Part 1: What is VLCKit[...]

Felix Paul Kühne: VLCKit 3.0

10 days ago, we published VLC media player 3.0 for all platforms. It’s the first major release in three years and brings a huge number of features, improvements and fixes. Get an overview here and the full changelog there. For VLCKit, we[...]

Geoffrey Métais: Announcing VLC 3.0 release!

Version 2.5 has been a nice upgrade for VLC on Android. Now it’s been stabilized, and we are finally shipping the long awaited version 3.0! VLC 3.0 is the first ever synchronized release between desktop application and mobile ports. Tod[...]

Ludovic Fauvet: Update on crypto-currency donations at VideoLAN

After receiving much requests, the VideoLAN organization finally started accepting Bitcoin donations in February 2014. Since then, we received around 12 BTC. During the past year, the price skyrocketed and today we still hold more than 10 B[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[demuxed] Timezones are hard and we didn't tweet this out in time, but looks like it was a full house anyway at the London Vi… https://t.co/TCOWYfZweS

[gsoc] Congratulations to the 1,264 students who have been accepted to Google Summer of Code 2018! These students will spe… https://t.co/jq45nkuFee

[_Caro_N] We’re starting our VLC Apple workshop now in Torino! Cc @videolan https://t.co/iLBHp6Qa97

[dericed] Have yourself a little bit of chroma and a whole lot of luma. Happy 4:2:0 Day Everybody! #420 #chromasubsamplingday https://t.co/Xmj63n3q5e

[HNTweets] AV1 beats x264 and libvpx-vp9 in practical use case: https://t.co/YUlrA6in3p Comments: https://t.co/eA41bCoQSC