VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2021-06-21

Today, VideoLAN is publishing the 3.0.16 release of VLC, which fixes delays when seeking on Windows, opening DVD folders with non-ASCII character names, fixes HTTPS support on Windows XP, addresses audio drop-outs on seek with specific MP4 content and improves subtitles renderering. It also adds support for the TouchBar on macOS. More details on the release page.

2021-05-11

VLC users on Windows might encounter issues when trying to auto update VLC from version 3.0.12 and 3.0.13. Find more details here. We are publishing version 3.0.14 to address this problem for future updates.

2021-05-10

VideoLAN is now publishing 3.0.13 release, which improves the network shares and adaptive streaming support, fixes some MP4 audio regressions, fixes some crashes on Windows and macOS and fixes security issues. More details on the release page.

2021-04-05

A new release of libbluray was pushed today, adding new APIs, to improve the control of the library, improve platforms support, and fix some bugs. See our libbluray page.

2021-02-01

20 years ago today, VideoLAN moved from a closed-source student project to the GNU GPL, thanks to the authorization of the École Centrale Paris director at that time.
VLC has grown a lot since, thanks to 1000 volunteers!
Read our press release!.

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Rémi Denis-Courmont: teredo.remlab.net suspended indefinitely

The default Miredo configuration uses teredo.remlab.net as Teredo server. As of today, the server has been terminated permanently (without advance notice). Until/unless a new host voluntarily steps up to replace it, [...]

Rémi Denis-Courmont: VLC plug-in for YoutubeDL

The third major update of the VLC YoutubeDL plug-in is now available, bringing most enhancements from version that was built into the VLC 4.0 development branch last year.[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[capricasoftware] A new transparent video proof-of-concept test for #javafx powered by #vlcj and the awesome #libvlc, this time showi… https://t.co/qAySuV8FL4

[AndroidPolice] The latest VLC beta freshens up the audio player interface https://t.co/UWNgbhweBD https://t.co/xWK810WTWu

[daemon404] Recieved an email from a company asking me if I would provide product feedback or send people their way. In the s… https://t.co/Mn8FM97CZ0

[PROPPETTO] 😍😍😍 https://t.co/43OaU3W8JT

[mueslix] I feel like someone at Microsoft is watching KDE Plasma a little bit too closely... Plasma's slogan since 2017: "S… https://t.co/HEg1tuWs8s