VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

ވީޑިއޯލޭންގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދައްކާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

އެހީ
 • Donate to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީގައި ކުރެވޭ ޚަރަދެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމެއް ތިބާ ބަލައިގަންނަ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ބައިވެރިވުން
 • Contribute Work to VLC
  ވީޑިއޯލޭން އަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް
  މީގެ މާނައަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުނަރު ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަމޭ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން
ވާހަކަ ފަތުރާ
 • Spread VLC
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ ވީޑިއޯލޭންގެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރި ވީޑިއޯ ސޮފްޓްވެއާ ކަމަށް: މުޅިން ހިލޭ، މިކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާނަމަ މި ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދެއްވާ
  އިތުރަށް ދަސްކުރުން

ޚަބަރު އަދި އަޕްޑޭޓްތައް

2017-12-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.8 of VLC media player today.
This release fixes a security issue in the AVI demuxer. Additionally, it includes the following fixes, which are part of 2.2.7: This release fixes compatibility with macOS High Sierra and fixes SSA subtitles rendering on macOS. This release also fixes a few security issues, in the flac and the libavcodec modules (heap write overflow), in the avi module and a few crashes.
For macOS users, please note: A bug was fixed in VLC 2.2.7 concerning the update mechanism on macOS. In rare circumstances, an auto-update from older versions of VLC to VLC 2.2.8 might not be possible. Please download the update manually from our website in this case.

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

2017-05-12

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.5.1 of VLC media player today
This fifth stable release of the "WeatherWax" version of VLC fixes a few bugs reported on VLC 2.2.4, notably video rendering issues on AMD graphics card as well as audio distortion on macOS and 64bit Windows for certain audio files. It also includes updated codecs libraries and improves overall security.
Read more about it on our release page.

2017-03-09

Following the recent revelations from Wikileaks about the use of VLC by the CIA, you can download the official statement from the VideoLAN organization here.

2017-02-24

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish beta version 2.1 of VLC for Android today
It brings 360° video & faster audio codecs passthru support, performances improvements, Android auto integration and a refreshed UX.
See all new features and get it

More News

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ބްލޮގްތައް

Geoffrey Métais: Announcing VLC 2.5 release!

VLC is back on Play Store! Version 2.0 is more than 1 year old and will leave room for 2.5 which brings very interesting evolutions! VLC for Android releases have been trapped in VLC 3.0 preparation and big media library refactoring black[...]

Rémi Duraffort: Using requests with xmlrpc

Using XML-RPC with Python3 is really simple. Calling system.version on http://localhost/RCP2 is as simple as: import xmlrpc.client proxy = xmlrpc.client.ServerProxy("http://localhost/RPC2") print(proxy.system.version()) However, the def[...]

Geoffrey Métais: Signing android releases with yubikey

At VideoLAN, we recently changed our signing procedure to leverage our security keys. As explained on Yubico website, Android signing is quite easy. On This Page Setup Install dependencies Prepare configuration fi[...]

Rémi Duraffort: A common mistake with jinja2

Jinja2 is a powerful templating engine for Python. Inside LAVA, we use Jinja2 to generate configuration files for every boards that we support. The configuration is generated from a template that does inherit from a base template. For insta[...]

ސޯޝަލް މީޑިއާ

[Etalab] #OpenSource Ouverture des codes sources : Appel à commentaires sur la politique de contribution aux logiciels libre… https://t.co/V5BNQApAoH

[videolan] If you are on iOS, VLC 2.8.6 is out: - adapt for the iPhoneX UI, - faster decoding, notably for 4K, - fixes running on iOS7/8.

[Zestryon] Adorateurs de @videolan à Londres https://t.co/2zhihBiQpN

[videolan] Lord of the free movies: https://t.co/BaiTsrnTOj from https://t.co/ZxivWAjodp https://t.co/6oZ3Ve3N3k

[videolan] Come and meet us at the Paris Open Source Summit #OSSPARIS2017 and test the VR version of VLC! https://t.co/5XZ5m3Jwlj