VideoLAN, ව්‍යාපෘතියක් සහ ලාභ-නොලබන සංවිධානයක්.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC යනු බොහෝ බහුමාධ්‍ය ගොනු, විවිධ අන්තර්ජාල දහරා හා ප්‍රොටෝකෝලයන් වාදනය කරන නිදහස් හා විවෘත කේත හරස්-මෙහෙයුම් පද්ධති බහුමාධ්‍ය වාදකයක් සහ මෘදුකාංග රාමුවකි.

VideoLAN වෙතින් වෙනත් ව්‍යාපෘතීන්

සියලුම ව්‍යාපෘතීන් නරඹන්න

අපට සහාය වන්න!

පරිත්‍යාග
 • Donate to VLC
  VideoLAN ලාභ-නොලබන සංවිධානයකි.
  අප පරිශීලකයන් විසින් ලබා දෙන පරිත්‍යාග වලින් අපගේ සියලුම වියදම් සපයා ගනු ලැබේ. ඔබ VideoLAN ව්‍යාපෘතිය මඟින් වින්දනයක් ලබන්නේ නම්, කරුණාකර අපට පරිත්‍යාග කර සහාය වන්න.
  තවත් දැනගන්න
දායකවන්න
 • Contribute Work to VLC
  VideoLAN යනු විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයකි.
  මෙයින් අදහස් කරනුයේ අපගේ නිෂ්පාදනයක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබ සතුව දක්ෂතාවය සහ කැමැත්ත ඇති නම්, ඔබගේ දායකත්වය පිළිගන්නා බවයි
  තවත් දැනගන්න
ලොවට පතුරන්න
 • Spread VLC
  අපට හැඟෙනුයේ VideoLAN සතුව හොඳම විදෘශ්‍ය මෘදුකාංගයක් හොඳම මිලට: නොමිලේ ඇති බවයි. ඔබ එකඟ නම් කරුණාකර අපගේ මෘදුකාංගය පිළිබඳ ලොවටම පතුරවන්න.
  තවත් දැනගන්න

පුවත් & යාවත්කාලීන

2018-04-23

VideoLAN is publishing the VLC 3.0.2 release, for general availability. This release is fixing most of the important bugs and regressions from VLC 3.0.0, "Vetinari", and improves decoding speed on macOS. More than 150 bugs were fixed since the 3.0.0 release.

2018-02-28

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.1, the first bugfix release of the "Vetinari" branch, for Linux, Windows and macOS. This version improves the chromecast support, hardware decoding, adaptive streaming, and fixes many bugs or crashes encountered in the 3.0.0 version. In total more than 30 issues have been fixed, on all platforms. The complete changelog can be found here.

2018-02-09

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.0 "Vetinari" for Linux, Windows, OS X, BSD, Android, iOS, UWP and Windows Phone today!
This is the first major release in three years. It activates hardware decoding by default to get 4K and 8K playback, supports 10bits and HDR playback, 360° video and 3D audio, audio passthrough for HD audio codecs, streaming to Chromecast devices (even in formats not supported natively), playback of Blu-Ray Java menus and adds browsing of local network drives.
More info on our release page.

2017-12-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.8 of VLC media player today.
This release fixes a security issue in the AVI demuxer. Additionally, it includes the following fixes, which are part of 2.2.7: This release fixes compatibility with macOS High Sierra and fixes SSA subtitles rendering on macOS. This release also fixes a few security issues, in the flac and the libavcodec modules (heap write overflow), in the avi module and a few crashes.
For macOS users, please note: A bug was fixed in VLC 2.2.7 concerning the update mechanism on macOS. In rare circumstances, an auto-update from older versions of VLC to VLC 2.2.8 might not be possible. Please download the update manually from our website in this case.

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

තව පුවත්

සංවර්ධක බ්ලොග්

Jean-Baptiste Kempf: VLC for iOS and UWP 3.1.0 release

VLC 3.1.0 release After a few months since the release of VLC 3.0, today we release VLC 3.1.0 on 2 mobile OSes: iOS and Windows Store (UWP). This release brings ChromeCast integration to iOS and UWP, like it was present on desktop and A[...]

Jean-Baptiste Kempf: Welcome back!

After quite a bit of time far from the blog, I am back around here. The biggest reason for this silence was that this was taking a lot of my time, but I had almost no positive feedback on those posts. Let's see if we can do better this [...]

Geoffrey Métais: Modern concurrency on Android with Kotlin

Current Java/Android concurrency framework leads to callback hells and blocking states because we do not have any other simple way to guarantee thread safety. With coroutines, kotlin brings a very efficient and complete framework to manage[...]

Felix Paul Kühne: MobileVLCKit and VLCKit, part 3

This is part of an article series covering VLC’s Objective-C framework, which we provide to allow inclusion of all its features in third party applications as well as VLC for iOS and Apple TV. Previously published: Part 1: What is VLCKit[...]

සමාජ මාධ්‍ය

[DandumontP] Donc avec les clés, un lecteur Blu-ray « UHD Friendly » - https://t.co/m41SP0y8pG - et VLC, on peut lire un Blu-ray… https://t.co/JnW98Fe0x9

[martz2804] LibVLCSharp now has WPF support thanks to a first time contributor ! Get it while it's hot! #wpf #dotnet @xamarinhq… https://t.co/dohrXwduuv

[videolan] And yet, you cannot go to @oscon for free, even if you are part of a volunteer open source community. #OSCON https://t.co/wEFmZJQZCD

[videolan] VLC for iOS and Windows Store release 3.1.0: Support ChromeCast with hardware encoding! Numerous fixes for playback… https://t.co/lUU60HpAE2

[geoffreymetais] VLC now powers Chromecast on iOS and UWP too! https://t.co/OEPBgiIbjK