VideoLAN, ව්‍යාපෘතියක් සහ ලාභ-නොලබන සංවිධානයක්.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC යනු බොහෝ බහුමාධ්‍ය ගොනු, විවිධ අන්තර්ජාල දහරා හා ප්‍රොටෝකෝලයන් වාදනය කරන නිදහස් හා විවෘත කේත හරස්-මෙහෙයුම් පද්ධති බහුමාධ්‍ය වාදකයක් සහ මෘදුකාංග රාමුවකි.

VideoLAN වෙතින් වෙනත් ව්‍යාපෘතීන්

සියලුම ව්‍යාපෘතීන් නරඹන්න

අපට සහාය වන්න!

පරිත්‍යාග
 • Donate to VLC
  VideoLAN ලාභ-නොලබන සංවිධානයකි.
  අප පරිශීලකයන් විසින් ලබා දෙන පරිත්‍යාග වලින් අපගේ සියලුම වියදම් සපයා ගනු ලැබේ. ඔබ VideoLAN ව්‍යාපෘතිය මඟින් වින්දනයක් ලබන්නේ නම්, කරුණාකර අපට පරිත්‍යාග කර සහාය වන්න.
  තවත් දැනගන්න
දායකවන්න
 • Contribute Work to VLC
  VideoLAN යනු විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයකි.
  මෙයින් අදහස් කරනුයේ අපගේ නිෂ්පාදනයක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබ සතුව දක්ෂතාවය සහ කැමැත්ත ඇති නම්, ඔබගේ දායකත්වය පිළිගන්නා බවයි
  තවත් දැනගන්න
ලොවට පතුරන්න
 • Spread VLC
  අපට හැඟෙනුයේ VideoLAN සතුව හොඳම විදෘශ්‍ය මෘදුකාංගයක් හොඳම මිලට: නොමිලේ ඇති බවයි. ඔබ එකඟ නම් කරුණාකර අපගේ මෘදුකාංගය පිළිබඳ ලොවටම පතුරවන්න.
  තවත් දැනගන්න

පුවත් & යාවත්කාලීන

2018-04-23

VideoLAN is publishing the VLC 3.0.2 release, for general availability. This release is fixing most of the important bugs and regressions from VLC 3.0.0, "Vetinari", and improves decoding speed on macOS. More than 150 bugs were fixed since the 3.0.0 release.

2018-02-28

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.1, the first bugfix release of the "Vetinari" branch, for Linux, Windows and macOS. This version improves the chromecast support, hardware decoding, adaptive streaming, and fixes many bugs or crashes encountered in the 3.0.0 version. In total more than 30 issues have been fixed, on all platforms. The complete changelog can be found here.

2018-02-09

VideoLAN and the VLC development team are releasing VLC 3.0.0 "Vetinari" for Linux, Windows, OS X, BSD, Android, iOS, UWP and Windows Phone today!
This is the first major release in three years. It activates hardware decoding by default to get 4K and 8K playback, supports 10bits and HDR playback, 360° video and 3D audio, audio passthrough for HD audio codecs, streaming to Chromecast devices (even in formats not supported natively), playback of Blu-Ray Java menus and adds browsing of local network drives.
More info on our release page.

2017-12-05

VideoLAN and the VLC development team are happy to publish version 2.2.8 of VLC media player today.
This release fixes a security issue in the AVI demuxer. Additionally, it includes the following fixes, which are part of 2.2.7: This release fixes compatibility with macOS High Sierra and fixes SSA subtitles rendering on macOS. This release also fixes a few security issues, in the flac and the libavcodec modules (heap write overflow), in the avi module and a few crashes.
For macOS users, please note: A bug was fixed in VLC 2.2.7 concerning the update mechanism on macOS. In rare circumstances, an auto-update from older versions of VLC to VLC 2.2.8 might not be possible. Please download the update manually from our website in this case.

2017-05-16

The VideoLAN non-profit organization is joining the Alliance for Open Media, to help developing open and royalty-free codecs and other video technologies!
More information in our press release: VideoLAN joins Alliance for Open Media.

තව පුවත්

සංවර්ධක බ්ලොග්

Felix Paul Kühne: MobileVLCKit and VLCKit, part 3

This is part of an article series covering VLC’s Objective-C framework, which we provide to allow inclusion of all its features in third party applications as well as VLC for iOS and Apple TV. Previously published: Part 1: What is VLCKit[...]

Felix Paul Kühne: VLCKit 3.0

10 days ago, we published VLC media player 3.0 for all platforms. It’s the first major release in three years and brings a huge number of features, improvements and fixes. Get an overview here and the full changelog there. For VLCKit, we[...]

Geoffrey Métais: Announcing VLC 3.0 release!

Version 2.5 has been a nice upgrade for VLC on Android. Now it’s been stabilized, and we are finally shipping the long awaited version 3.0! VLC 3.0 is the first ever synchronized release between desktop application and mobile ports. Tod[...]

Ludovic Fauvet: Update on crypto-currency donations at VideoLAN

After receiving much requests, the VideoLAN organization finally started accepting Bitcoin donations in February 2014. Since then, we received around 12 BTC. During the past year, the price skyrocketed and today we still hold more than 10 B[...]

සමාජ මාධ්‍ය

[LeSpocky] Security update to @videolan #VLC version 3 in @debian 9 (stretch), no way to update in #Debian 8 (jessie). Upgrade… https://t.co/R3eo1fZ4oX

[_DINSIC] 🔊Publication de la politique de contribution de l'État aux logiciels libres. Son objectif ? Faciliter la mise en… https://t.co/srwdYZZFo0

[AZabrovskiy] An Overview of Core Coding Tools in the AV1 Video Codec https://t.co/mPIZ04pK0B

[videolan] If you are on Windows 10 with and ARM64 machine, you can test VLC with this build: https://t.co/mR0NTXtcQF It shoul… https://t.co/qngdJ6cHAn

[beauzeh] Now we're talking :-D #MSBuild #VLC https://t.co/IHOhCTGdLM