VideoLAN, a project and a qeyri-kommersiya təşkilatı.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

Simple, fast and powerful

  • Plays everything - Files, Discs, Webcams, Devices and Streams.
  • Plays most codecs with no codec packs needed - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
  • Runs on all platforms - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
  • Completely Free - no spyware, no ads and no user tracking.
learn more

Windows

VLC-ni əldə et Windows
VLC-ni əldə et Windows Store
VLC-ni əldə et Windows Phone

Apple Platforms

VLC-ni əldə et Mac OS X
VLC-ni əldə et iOS
VLC-ni əldə et Apple TV

Mənbələr

Sən həmçinin birbaşa əldə edə bilərsən mənbə kodu.

GNU/Linux

VLC-ni əldə et Debian GNU/Linux
VLC-ni əldə et Ubuntu
VLC-ni əldə et Mint
VLC-ni əldə et openSUSE
VLC-ni əldə et Gentoo Linux
VLC-ni əldə et Fedora
VLC-ni əldə et Arch Linux
VLC-ni əldə et Slackware Linux
VLC-ni əldə et Red Hat Enterprise Linux

Digər sistem

VLC-ni əldə et Android
VLC-ni əldə et Chrome OS
VLC-ni əldə et FreeBSD
VLC-ni əldə et NetBSD
VLC-ni əldə et OpenBSD
VLC-ni əldə et Solaris
VLC-ni əldə et QNX
VLC-ni əldə et OS/2