VideoLAN, a project and a މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް.
Large Orange VLC media player Traffic Cone Logo

VLC media player

VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files, and various streaming protocols.

Simple, fast and powerful

  • Plays everything - Files, Discs, Webcams, Devices and Streams.
  • Plays most codecs with no codec packs needed - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
  • Runs on all platforms - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
  • Completely Free - no spyware, no ads and no user tracking.
learn more

Windows

ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Windows
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Windows Store
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Windows Phone

Apple Platforms

ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Mac OS X
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ iOS
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Apple TV

ސޯސްތައް

ސީދާކޮށްވެސް ލިބިދާނެ ސޯސްކޯޑް.

GNU/Linux

ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Debian GNU/Linux
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Ubuntu
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Mint
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ openSUSE
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Gentoo Linux
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Fedora
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Arch Linux
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Slackware Linux
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Red Hat Enterprise Linux

އެހެނިހެން ނިޒާމުތައް

ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Android
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Chrome OS
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ FreeBSD
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ NetBSD
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ OpenBSD
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ Solaris
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ QNX
ވީ.އެލް.ސީ ބޭނުންވަނީ OS/2